Algemene voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden BoBat BV BTW: BE0801920180

Artikel 1 - Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en elke overeenkomst tussen Tim De Rick (NP) BoBat (hierna te noemen: “BoBat”) en de wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), waarop BoBat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BoBat, voor de uitvoering waarvan door BoBat derden worden betrokken.

3.De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij BoBat uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan de aanvaarden.

4.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5.Indien BoBat niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat BoBat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6.Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse tekst.

7.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.

8.Indien BoBat deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De BoBat hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2 - Offerte

1.Een aanbod of offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden, en is vrijblijvend.

2.Ieder aanbod en elke offerte van BoBat is van kracht gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld. BoBat heeft het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door BoBat verstrekte offerte heeft aanvaard.

4.De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

5.Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft BoBat het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

7.Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan BoBat niet aan zijn offerte worden gehouden.

8.Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is BoBat daaraan niet gebonden.

9.Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.

10.BoBat heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

11.Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit geacht slechts een aanduiding te zijn zonder dat de uiteindelijke levering daar exact aan behoeft te beantwoorden.

Artikel 3 - Overeenkomsten

1.De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van BoBat heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien BoBat schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft BoBat tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgaaf kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BoBat ter kennis worden gebracht.

Artikel 4 - Levering

1.De levertijden worden altijd bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2 en 3.

2.BoBat is bevoegd in gedeelten te leveren.

3.Bij de vaststelling van de levertijden gaat BoBat ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Indien dat niet het geval is, heeft BoBat het recht om de levertijd te verlengen met de tijd die nodig wordt geacht om de opdracht onder de veranderde omstandigheden alsnog uit te voeren.

4.De overeengekomen termijnen zijn uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer niet onder de verantwoordelijkheid van BoBat komende omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.

5.Overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6.Bij overschrijving van de afgesproken termijnen, dient Opdrachtgever BoBat schriftelijk in gebreke te stellen. BoBat dient daarbij binnen een redelijke termijn van in ieder geval 30 dagen de mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.Indien Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal BoBat de opdrachtgever informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en leveringstermijnen.

8.Tenzij anders overeengekomen zorgt BoBat voor verzending en levering van de goederen. BoBat behoudt zich het recht voor om de kosten van transport en verzending in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

9.Het aannemen van de levering door de Opdrachtgever zonder aantekening op de vrachtbrief geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wanneer de goederen niet conform zijn opgeleverd, dan dient Opdrachtgever BoBat hiervan terstond, doch in ieder geval binnen 24 uur na de levering schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien deze termijn is verstreken, dan is er geen mogelijkheid meer tot reclame voor Opdrachtgever.

10.Oponthoud of vertraging in de bezorging kan nimmer voor rekening van BoBat komen, tenzij dit door haar schuld is veroorzaakt.

11.Indien producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Opdrachtgever of door een door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, is BoBat gerechtigd om de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan dan wel de producten aan een derde te verkopen waarbij alle daarmee verband houdende kosten, waaronder in ieder geval opslag-, administratie en transportkosten en eventuele minderopbrengst wordt begrepen, voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 5 - Betaling

1.Betaling (zonder aftrek van enige korting) moet binnen een vervaltermijn van 7 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

2.BoBat heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen. Indien deze betaling of zekerheid niet door Opdrachtgever kan worden verstrekt, heeft BoBat het recht om de levering op te schorten.

3.Bij levering van de goederen in gedeelten is BoBat gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden.

4.Reclames over het geleverde geven de Opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.

5.Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is BoBat gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits BoBat de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

6.Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan BoBat de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Dit op basis van volgende berekening. 20,00 € voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan 150,00 €. 30,00 € + 10% op het schuldbedrag in de schijf tussen 150,01 € en 500,00 €. 65,00 € + 5% op het schuldbedrag in de schijf tussen 500,01 € met een maximum van 2.000,00 €

7.Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichtingen tot het betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ad 15 % eveneens rente verschuldigd.

8.Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft BoBat het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft BoBat eveneens indien hij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.

9.Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door BoBat eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10.Opdrachtgever mag de vorderingen van BoBat niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op BoBat heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


 

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en opzegging

1.BoBat is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst BoBat ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. Indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van BoBat kan worden verlangd dat BoBat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen;

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BoBat kan worden verlangd.

2.Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft BoBat recht op vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BoBat op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.Indien BoBat op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is BoBat niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.

5.In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is BoBat vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit BoBat. De vorderingen van BoBat op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

6.Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.BoBat kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop BoBat geen invloed kan uitoefenen, of waardoor BoBat niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7 – Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

1.Wanneer BoBat goederen van de Opdrachtgever onder zich houdt, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de BoBat heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die Opdrachtgever heeft plaatsgevonden, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag zijn voor rekening van Opdrachtgever. BoBat is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

2.BoBat behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BoBat heeft voldaan.

3.De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

4.Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verkopen, verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

5.Opdrachtgever moet BoBat direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dan wel indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.

6.Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BoBat veilig te stellen. Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van BoBat bewaren.

7.Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of BoBat een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan BoBat en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, gelijk Opdrachtgever hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan BoBat en door BoBat aan te wijzen derden verleent om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BoBat zich bevinden en die zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van BoBat op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

8. Na voltooiing van de werkzaamheden en ontvangst van een melding dat de boot klaar is voor ophalen, dient de klant de boot binnen tien dagen op te halen. Indien de boot niet binnen de genoemde termijn van tien dagen wordt opgehaald, behoudt BoBat zich het recht voor om stalling in rekening te brengen. Het stallingstarief bedraagt vijftien euro per dag (exclusief BTW) en wordt in rekening gebracht vanaf de elfde dag na de melding van voltooiing, ongeacht de reden van het uitstel. Het stallingstarief dient te worden voldaan bij het ophalen van de boot. BoBat behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen indien de boot niet binnen een redelijke termijn wordt opgehaald na voltooiing van de werkzaamheden, waaronder het in rekening brengen van verdere kosten en het nemen van juridische stappen.

Artikel 8 - Garanties

1. BoBat zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België.

2.BoBat staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.

3.Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens BoBat kunnen laten gelden, nadat de Opdrachtgever het geleverde heeft be-en/of verwerkt, of heeft laten be- of verwerken dan wel heeft doorverkocht aan derden.

4.Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, gewicht, inhoud en dergelijke geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen van of aan door BoBat geleverde goederen geven geen reden tot afkeuring.

5.Indien het doel/de bestemming waarvoor Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert BoBat slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

6.Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of derden dan wel bij bijzondere omstandigheden waar BoBat geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

7.Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

8.Het vorige lid geldt niet voor de consument.

9.Bij een terecht beroep op de garantie zal BoBat kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding, dit naar eigen keuze.

10.In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van BoBat. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

11.Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

12.Indien komt vast te staan dat de klacht en het beroep op de garantie onterecht c.q. ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van BoBat daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

13. Transportkosten zijn uitgesloten van garantiegevallen en worden aan de geldende tarieven doorgerekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

1.Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door BoBat gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt BoBat geen enkele aansprakelijkheid.

2.Iedere aansprakelijkheid van BoBat voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4.Indien BoBat aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van BoBat altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door BoBat gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van BoBat beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5.Opdrachtgever moet BoBat uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

6.In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

Artikel 10 - Geschillen

1.Op de tussen BoBat en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2.Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar BoBat is gevestigd, zij het dat BoBat altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.